วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ชื่อเรื่อง        :       การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
                         โรงเรียนเชียงกลาง  “ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน
ผู้ประเมิน    :       ว่าที่ร้อยโทวิญญู  ศรีบุญเรือง
ปีที่ประเมิน :        2557

                               บทคัดย่อ


         การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารวิชาการ จำนวน 15 คน ครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 50 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 273 คน ผู้ปกครองจำนวน 273 คน รวมทั้งสิ้น 639 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบศึกษาเอกสาร แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยผู้ประเมินสร้างขึ้นและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

 ผลการประเมิน
               1.  ด้านบริบท พบว่า ผลการประเมินตามตัวชี้วัด ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ ความสอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น วิสัยทัศน์ของโรงเรียนและความพร้อมของโรงเรียนและชุมชนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้
       2.  ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ความเหมาะสม เพียงพอของปัจจัยนำเข้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน ตามตัวชี้วัด ความเหมาะสมเพียงพอของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ ความเพียงพอเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อและเทคโนโลยี และความเหมาะสมของสถานที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้
             3.  ด้านกระบวนการ พบว่า ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดการวางแผนดำเนินงาน การดำเนินงานตามแผน การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ส่วนการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานมีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานคือโรงเรียนควรเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ที่หลากหลายขึ้นและควรจัดโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”  อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง 
              4.  ด้านผลผลิต พบว่า ทุกตัวชี้วัดในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามกิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ตัวชี้วัดพฤติกรรมการเรียนและการร่วมกิจกรรมของนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าอยู่ในระดับมาก ส่วนตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง พบว่าคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครูและบุคลากรในโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก